VIA Latvia logo

NALSA biedru darbības vispārīgie noteikumi

§ 1

Šie noteikumi, tiek piemēroti visiem darījumiem, kuros iesaistās Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālās asociācijas biedri, ja vien par citādiem noteikumiem nav īpaši vienojušies kuģu aģents un viņa pilnvarotājs. Visi asociācijas biedri, ieskaitot ostas aģentus, līnijaģentus, kuģu brokerus utt., šajos Noteikumos tiek saukti par "kuģu aģentiem".

 
§ 2

Kuģu aģenta pienākums ir veikt uzdevumu, ko viņam uzticējis pilnvarotājs, rūpīgi, savlaicīgi un tik labi, cik viņa spēkos, savā rīcībā vadoties no pilnvarotāja interesēm.

Kuģu aģents atbild par tiem zaudējumiem, kurus pilnvarotājs cieš aģentam vai tā darbiniekiem kļūdaini vai nevīžīgi veicot pilnvarotāja uzdevumu.

Naudas izteiksmē kuģu aģenta atbildība ir ierobežota ar 6300 ī.a.t. vienībām par vienu zaudējuma gadījumu.

 
§ 3

Ja citādi nav atrunāts rakstveidā, kuģu aģents uzskatāms par pilnvarotāja aģentu jeb starpnieku, līdz ar to nav atbildīgs jebkurai trešai pusei, ar kuru var tikt noslēgts līgums, ja vien tam nav skaidri noteikts īpašs juridisks pamatojums.

Jebkuri aģenta piedāvātie izcenojumi kļūst saistoši tikai pēc tam, kad tiek apstiprināti, ja vien nepastāv skaidra vienošanās par pretējo.

 
§ 4

Pilnvarotājam jādod visus norādījumus un instrukcijas, kādas nepieciešamas, lai kuģu aģents pienācīgi izpildītu viņam uzdoto, un attiecīgi jāpiekrīt tam, ka nespēdams saņemt pilnus norādījumu vai instrukcijas iespēju vai laika trūkuma dēļ, kuģu aģents rīkosies uz pilnvarotāja riska un rēķina tā, kā uzskatīs par vajadzīgu sava uzdevuma veikšanai.

 
§ 5

Norēķinus ar kuģu aģentu pilnvarotājs veic pēc attiecīga rēķina-faktūras vai disbursmentu rēķina saņemšanas un tajos norādītie procenti ir apmaksājami rēķinā norādītajā apmērā.

Kuģu aģents ir tiesīgs atvilkt neapmaksāto rēķinu summas no fraktīm, kuras iekasētas pilnvarotāja labā.

Nenokārtoto rēķinu jeb citu pretenziju gadījumā kuģu aģents ir arī tiesīgs piemērot jūras prasību pret pilnvarotāju, respektīvi - aizturēt viņa pārziņā nonākušās un esošās preces, kravas vai iekārtas, tai skaitā konosamentus, glabāšanas kvītis, kā arī citus preču un kravas dokumentus.

Ja kuģu aģenta pretenzijas termiņš netiek ievērots, viņš, atbilstoši šiem Noteikumiem, ir tiesīgs likumā paredzētajā kārtībā pārdot tik daudz viņa pārziņā esošo preču, cik nepieciešams pretenzijas summas, ieskaitot izdevumus un procentus, atgūšanai. Kuģu aģentam pēc iespējas ātrāk jāinformē pilnvarotāju par pasākumiem, kādi ieplānoti sakarā ar šo preču pārdošanu.

 
§ 6

Kad kuģu aģents fraktis neiekasē jeb iekasētām fraktīm nesedzot viņa izdevumus, viņš ir tiesīgs prasīt no pilnvarotāja apmaksāt ostas nodevas un pakalpojumus pilnvarotāja norīkotajam kuģim, kā arī savus izdevumus, kas saistīti ar tā apkalpošanu attiecīgā ostas apmeklējuma laikā, pirms kuģa izbraukšanas jūrā.

Kuģu aģents ir tiesīgs atteikties noformēt kuģa iziešanu jūrā, kamēr viņa izdevumiem nav nokārtots pietiekošs nodrošinājums vai kamēr nav saņemta attiecīga nauda.

Piekrītot maksājuma termiņa pagarinājumam, kuģu aģents iegūst tiesības saņemt komisijas naudu par saviem izdevumiem 5 % apmērā par katrām 30 dienām sākot ar dienu, kurā kuģis atstājis ostu.

 
§ 7

Kuģu aģenta un pilnvarotāja strīdi, kas varētu rasties sakarā ar pilnvarotāja uzdevuma izpildi vai šo Noteikumu izpratni, risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālās asociācijas biedru darbības vispārīgie noteikumi ir sastādīti latviešu un angļu valodā un var tikt pārtulkoti arī citās svešvalodās. Par noteicošo uzskatāms teksts angļu valodā.

Pieņemts Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālās asociācijas kopsapulcē 1998. gada 24.martā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu